Optoelektronika, fotonika a senzory
PROJEKT
European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
http://www.techepdia.eu
Logo EU Programme Erasmus+
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
AUTOR

Santiago Silvestre

PŘELOŽIL

Michal Lucki

ANOTACE

Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou představeny základní pojmy týkající se přenosu optického záření. Fyzikální mechanismy vztahující se k problematice optoelektronických součástek jsou popsány ve čtvrté kapitole. Hlavní optoelektronické prvky jsou uvedeny v páté kapitole. Kapitoly 6. a 7. popisují principy optických komunikací a hlavní aplikace optoelektroniky.

CÍLE

Po prostudování tohoto kurzu by měl být student schopen porozumět základům optoelektroniky a důležitým otázkám týkajícím se přenosu optického záření; bude schopen rozlišovat optoelektronické prvky a znát jejich aplikace.

KLÍČOVÁ SLOVA

Přenos optického záření, optické vlákno, optoelektronické součástky, optické komunikace.

LITERATURA
1.0