Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Moderné TV štandardy
Autor: Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Tento modul poskytuje krátky prehľad koncepcie analógovej a digitálnej televízie. V súčasnosti sú evolučné trendy v oblasti vysielania TV sústredené na novú integráciu vysielacích systémov a infraštruktúr IP IKT. Hlavným úmyslom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť prehľad štandardov pre systémy DVB (vysielanie digitálnej televízie) ako aj štandardov pre systém HbbTV (hybridné širokopásmové televízne vysielanie).
Jazyk: slovensky
ZDARMA