Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Audiovizuálny obsah
Autor: Ivan Pravda
Překladatel: Renata Rybárová, Radoslav Vargic
Modul sa zaoberá oblasťou spracovania a distribúcie audiovizuálneho obsahu. Definuje sadu základných pojmov, obsahuje popis základných komponentov a konceptov. Ďalej sa pozornosť venuje problematike správnej projekcie a vhodnej voľby projekčnej techniky. Modul obsahuje v neposlednom rade aj súbor praktických návodov a odporučení. Záver modulu je venovaný systémom správy úložísk a ich obsahu.
Jazyk: slovensky
ZDARMA
Pracovní listy