Library

Project
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
Author: Ivan Pravda
Translator: Ján Dúha
Modul popisuje rôzne spôsoby a prístupy využívania silnoprúdových vedení a sietí na prenos
správ. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačných technológií, ktoré realizujú prenos
prostredníctvom silnoprúdových vedení a sietí. Ďalej popisuje možné uplatnenie týchto
systémov v rámci energetickej inteligentnej siete (Smart Grid).
Language: Slovak
FREE