Knihovna

Projekt
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za
použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Siete budúcnosti - SDN a NFV
Autor: Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt, Tomáš Halagan, Ivan Drozd
Súčasný Internet je stále založený na internetovom protokole, ktorý bol definovaný pred viac ako 40 rokmi pre určitý druh služieb. Počas desaťročí nadobudol Internet obrovské rozmery a nepočítalo sa tiež s novými aplikáciami ako je webové plynulé sťahovanie videa, zdieľanie súborov, ktoré zásadným spôsobom zmenili charakter internetovej prevádzky. Infraštruktúra Internetu sa vyvíjala pri nových technológiách od pevných optických k bezdrôtovým sieťam. Nové aplikácie a služby, technológie, stupeň a variabilita zariadení koncového používateľa si vyžadujú pružné riešenia. Ako najmodernejšie riešenia sa zdajú byť prepojenia programovo a softvérovo definovaných sietí a virtualizácia sieťových služieb. Tento modul sa koncentruje hlavne na tieto nádejné technológie pre Internet budúcnosti ale aj na prehľad sietí budúcej generácie.
Jazyk: slovensky
ZDARMA