O projekte

Hlavný cieľ

Hlavný cieľ projektu je zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu na technicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá.

Prostriedky

Zvýšenie kvality výučby na stredných odborných školách chceme dosiahnuť tak, že pripravíme široké portfólio moderných výučbových pomôcok – zameriame sa najmä na menšie výučbové objekty:

Výučbové pomôcky budú všetkým k dispozícii v elektronickej forme na voľne dostupnom výučbovom portáli. Všetky materiály budú pripravené v češtine, angličtine, nemčine, španielčine a slovenčine; materiály preto významne pomôžu aj jazykovej príprave študentov i učiteľov.

Výučbové pomôcky budú vo formátoch pre Learning management System - LMS (napr. Moodle), PDF a taktiež vo formátoch pre čítačky kníh a mobilné zariadenia (telefóny, tablety).

Učitelia a ich študenti si potom môžu vyberať výučbové materiály (alebo ich časti) a formy, ktoré ich zaujmú a ktoré obohatia a spestria ich výučbu. Pre zvýšenie príťažlivosti budeme behom projektu so študentami komunikovať aj prostredníctvom sociálnych sietí.


Aktivizácia študentov a učiteľov, overenie výsledkov

V rámci projektu preto usporiadame rozsiahly pilotný beh, pri ktorom sa vyvinuté pomôcky dôkladne otestujú.

Na overenie výsledkov (tj. miery, ako si študenti osvojili poznatky nadobudnuté z výučbových objektov vyvinutých v projekte), a to nielen v národnom, ale i v medzinárodnom meradle pripravíme veľkú medzinárodnú súťaž – Technickú olympiádu, do ktorej sa študenti zapoja.

Výučbové témy