Bibliothek

Projekt
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung
der darin enthaltenen Angaben.
Moderné TV štandardy
Author(en): Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Tento modul poskytuje krátky prehľad koncepcie analógovej a digitálnej televízie. V súčasnosti sú evolučné trendy v oblasti vysielania TV sústredené na novú integráciu vysielacích systémov a infraštruktúr IP IKT. Hlavným úmyslom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť prehľad štandardov pre systémy DVB (vysielanie digitálnej televízie) ako aj štandardov pre systém HbbTV (hybridné širokopásmové televízne vysielanie).
Sprache: Slowakisch
FREE