Knihovna

TEXT
TEST
Jazyk: česky
Automatizace domácností
Gregor Rozinaj, Ondrej Lábaj, Renata Rybárová
Pod pojmem automatizace domácností rozumíme automatizaci činností souvisejících s domácností, jejím provozem a údržbou. Konkrétně se může jednat například o centrální řízení osvětlení, vytápění, klimatizace, nejrůznějších domácích spotřebičů, jakož i zabezpečovacích zařízení, jako jsou zámky bran a…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Bezdrátové sítě
Jordi Salazar
Tento modul poskytuje aktuální přehled bezdrátových sítí s primárním zaměřením na bezdrátové sítě typu LAN. Popisuje a vysvětluje základy různých typů bezdrátových technologií užívaných u moderních komunikačních systémů se zaměřením na jejich hlavní charakteristiky, problematiku bezpečnosti, výhody…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Cloud computing
Miguel Soriano
Tento modul obsahuje některé důležité informace pro základní orientaci studentů v oblasti cloud computingu. Obsahuje přehled historie této technologie, architekturu, služby a modely nasazení. Dále jsou též diskutovány výhody a nevýhody cloud computingu oproti předchozí architektuře.
TEXT
TEST
Jazyk: česky
Identifikace uživatelů
Gregor Rozinaj, Ondrej Lábaj, Renata Rybárová,…
Identifikace uživatele, autorizace a autentifikace zabezpečují, že k systému budou mít přístup jen oprávnění uživatelé a akceptují se jen příkazy, které budou autorizované. Identifikace hovořícího má za cíl základní identifikaci možných uživatelů začleněných do databáze systému. Tato funkce může…
TEXT
TEST
Jazyk: česky
Internet věcí
Jordi Salazar, Santiago Silvestre
Tento kurz je úvodem do problematiky internetu věcí (IoT – Internet of Things). V prvních kapitolách najdete základní informace týkající se IoT. Následuje přehled nejdůležitějších vlastností protokolu, který se v oblasti IoT nejčastěji používá, dále pak hlavních aplikací, současného stavu na trhu a…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Komunikační sítě a internetový protokol verze 6
Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec
Krátící se adresní prostor Internetového protokolu verze 4 (IPv4) byl důvodem pro vznik „IP nové generace“. Do roku 1996 bylo vydáno několik RFC dokumentů definujících Internetový protokol verze 6 (IPv6). I přes tenčící se adresní prostor je IPv4 protokol v roce 2012, díky postupným úpravám, stále…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Kryptografie, kyberkriminalita
Miguel Soriano
Tento modul obsahuje základní informace z oboru kryptografie a kyberkriminality.
TEXT
TEST
Jazyk: česky
Logické a číslicové systémy
Jaroslav Šípal
Moderní člověk je v dnešní době obklopen mnoha stroji i přístroji, které pracují buď na základě jeho pokynů, nebo jsou plně automatizovány. Řízení strojů nebo automatů je možné zařadit do jedné ze tří skupin, které jsou ovládání, řízení regulací a vyšší formy řízení.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
LTE (Long Term Evolution)
Pavel Bezpalec
Long Term Evolution (LTE) je dalším krokem ve vývoji mobilních služeb. Technologie LTE, založená na standardech sdružení 3GPP, poskytuje pro přenosové rychlosti až 150 Mbit/s ve směru k uživateli a až 50 Mbit/s ve směru k síti. Pevné bezdrátové připojení a standardy v pevné síti se již blíží nebo…
TEXT
PL
Jazyk: česky
Mobilní sítě
Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda
Modul přehledově popisuje základní principy používané v různých generacích mobilních sítí. Dále přibližuje charakteristiky různých technologií implementovaných do mobilních sítí, jako jsou GSM, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE-(A), atd.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Moderní datová rozhraní
Ivan Pravda
Nová verze rozhraní USB 3.0, jejíž standardy byly vydány v listopadu 2008, doznala oproti předchozí verzi (2.0) značných vylepšení. Hlavními přednostmi nového rozhraní jsou vysoká rychlost až 5 Gbit/s, rozšířené možnosti řízení spotřeby sběrnice a zpětná kompatibilita s předchozími verzemi. Velmi…
TEXT
TEST
Jazyk: česky
Moderní metody modulace
Michal Lucki
Vhodná modulace je nutná k přizpůsobení signálu tomu, aby mohl být přenášen optickým vláknem. Dosažení vysoké přenosové rychlosti a velké informační kapacity přenosových systémů je spojeno s použitím vhodných modulačních formátů. Každá modulace se provádí jiným způsobem a je vhodná pro určité typy…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Moderní systémy zabezpečení
Miguel Soriano
Studijní modul definuje a vysvětluje pojmy nutné pro základní orientaci studentů v oblasti síťové bezpečnosti, a to včetně přehledu bezpečnostních služeb a užívaných bezpečnostních mechanismů, vymezení typů útočníků v souvislosti s bezpečnostními hrozbami a riziky a popisu klíčových komponent…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Moderní TV standardy
Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Tento modul podává stručný přehled o koncepci analogové a digitální televize. Dnešní trendy vývoje v oblasti televizního vysílání se soustředí na integraci infrastruktury pro samotné vysílání a ICT na bázi IP. Nejdůležitějším cílem tohoto výukového modulu je poskytnout přehled standardů pro systémy…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Multimédia
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Ivan Minárik,…
Tento výukový modul obsahuje základní informace o multimédiích. V první části jsou uvedeny základní znalosti o analogových a digitálních signálech, digitalizaci signálů, časové a frekvenční reprezentaci signálů. Další část obsahuje informace o zpracování signálů, analogových a digitálních…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interfaces) pro interaktivní komunikaci a navigaci
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Juraj Kačur
Multimodální rozhraní MMI (MultiModal Interface) se skládá z různých částí a modulů, které slouží pro přirozenou a intuitivní komunikaci s vlastním systémem. Všechny dohromady představují funkcionalitu MMI. Do základního souboru modulů, které mohou být součástí multimodálního rozhraní, mohou patřit…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
NGN (Next Generation Networks)
Pavol Podhradský, Ján Dúha, Peter Trúchly, Juraj…
Vzájemnou spoluprácí různých typů sítí a jejich postupnou integací do jedné univerzální širokopásmové multimediální sítě – sítě nové generace NGN (Next Generation Networks) se vytvářejí podmínky pro přenos různých typů signálů a poskytnutí širokého spektra multimediálních služeb a aplikací.…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Optické systémy a sítě
Michal Lucki
Tento výukový materiál popisuje optické sítě – optické přístupové sítě, technologií FTTx, aktivní a pasivní optické sítě, optické systémy s vlnovým multiplexováním: DWDM a CWDM. Uvádí základní parametry a pracovní režimy optických sítí, včetně problematiky údržby sítě (OTDR, svařování) a obnovy…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Optoelektronika, fotonika a senzory
Santiago Silvestre
Tento kurz uvádí studenta do problematiky optoelektroniky. V úvodních kapitolách jsou představeny základní pojmy týkající se přenosu optického záření. Fyzikální mechanismy vztahující se k problematice optoelektronických součástek jsou popsány ve čtvrté kapitole. Hlavní optoelektronické prvky jsou…
TEXT
TEST
Jazyk: česky
Sítě budoucnosti - SDN a NFV
Ivan Drozd, Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt,…
Současný Internet je založen na internetovém protokolu, který vznikl před více než 40 lety pro určitý druh služeb. Během desetiletí nabyl Internet obrovské rozměry; nepočítalo se také s novými aplikacemi jako je webové plynulé stahování videa, sdílení souborů, které zásadním způsobem změnily…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Systémy pro inteligentní budovy a domácnosti
Jaroslav Šípal
Tento modul poskytuje úvod do automatizace v budovách. Popisuje technologie zajišťující bezpečnost budov, dopravní systémy, energetický management budov a případnou optimalizaci pracovních podmínek. Dále uvádí možnosti senzorů v budovách, akční členy v budovách, jednotlivé řídicí systémy,…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Vysokorychlostní přístup k Internetu
Ivan Pravda
Přípojky VDSL2 a G.fast jsou koncipovány pro poskytování nových služeb prostřednictvím metalických symetrických párů a optických vláken v přístupové telekomunikační síti. Přípojky VDSL2 navazují na starší typy přípojek ADSL a přinášejí koncovému účastníkovi vyšší přenosové rychlosti. Navíc dovolují…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL)
Jaroslav Svoboda
Modul popisuje různé způsoby a přístupy využívání silnoproudých vedení a sítí pro přenos zpráv. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačních technologií, které realizují přenos prostřednictvím silnoproudých vedení a sítí. Dále popisuje možné uplatnění těchto systémů v rámci inteligentní…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: česky
Zabezpečení informací a sítí
Miguel Soriano
Účelem tohoto kurzu je poskytnout studentům důležité základní znalosti z oblasti informační a síťové bezpečnosti.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: anglicky
Information and Network Security
Miguel Soriano
This module contains some necessary information for the basic orientation of students in the field of information and network security.
TEXT
TEST
Jazyk: anglicky
Logic and Digital Systems
Jaroslav Šípal
Driving machines or machines can be assigned to one of three groups, which are named: controlling, regulation control and higher forms of control. Module describes essential information about controllers, signal management, filtering signals and fuzzy logic and neural nets. Each chapter is…
TEXT
PL
Jazyk: anglicky
Mobile Networks
Zdeněk Bečvář, Pavel Mach, Ivan Pravda
The module contains information about basic principles used in different generations of mobile networks. Further there are described characteristics of different technologies implemented in the mobile networks (GSM, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, LTE-(A), HSDPA, HSUPA, etc.).
TEXT
PL
TEST
Jazyk: anglicky
Multimedia
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Ivan Minárik,…
The module contains information about multimedia. At first basic knowledge concepts are introduced: analog and digital signals, digitization process and time and frequency representation. The other part describes signal processing, analog and digital technologies, filters and structure of a…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: anglicky
Networking problems and Internet protocol version 6
Lukáš Čepa, Pavel Bezpalec
Diminishing the address space of Internet Protocol version 4 (IPv4) was the reason for the establishment Internet Protocol version 6 (IPv6). Several RFC documents that define IPv6 have been released in 1996. Despite the diminishing IPv4 address space, IPv4 is still the main Internet Protocol in…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: anglicky
NGN (Next Generation Networks) – Selected Topics
Pavol Podhradský, Ján Dúha, Peter Trúchly, Juraj…
Mutual cooperation of the various types of networks and their gradual integration into one universal broadband multimedia network (next generation network, NGN) creates conditions for a transmission of all types of media and provision of broad spectrum of the multimedia services and applications.…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: anglicky
Optical systems and networks
Michal Lucki
This teaching material describes optical networks, such as Optical Access Networks, FTTx technology, Active/Passive Optical Networks, optical systems using Wavelength Division Multiplexing: DWDM, CWDM. It introduces parameters and working regimes of optical networks, including system maintenance…
TEXT
TEST
Jazyk: německy
Cloud Computing
Miguel Soriano
Dieses Modul gibt eine grundlegende Orientierung im Bereich des Cloud Computings. In diesem Modul wird eine Übersicht der Geschichte dieser Technologie, ihrer Architektur, Dienste und Nutzungsmodelle geboten. Darüber hinaus werden Vor- und Nachteile des Cloud Computings im Vergleich zu anderen…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: německy
Drahtlose Netzwerke
Jordi Salazar
Dieses Modul bietet eine aktuelle Übersicht der drahtlosen Netzwerke im Allgemeinen und der drahtlosen LAN-Netzwerke im Besonderen. Es beschreibt die Grundlagen der verschiedenen drahtlosen Technologien, ihre Hauptcharakteristiken, die Sicherheitsproblematik sowie Vorund Nachteile und Anwendungen.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: německy
Kryptographie, Cyberkriminalität
Miguel Soriano
Dieses Modul gibt eine grundlegende Orientierung im Bereich der Kryptographie und Cyberkriminalität. Dieses Modul bietet grundlegende Informationen zu den Themen Kryptographie und Cyberkriminalität. Im ersten Teil des Kurses werden die Möglichkeiten der Kryptographie zur Informationssicherheit…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: německy
Moderne Sicherheitssysteme
Miguel Soriano
Dieses Modul gibt eine grundlegende Orientierung im Bereich der Netzwerksicherheit, einschließlich Sicherheitsdiensten, Sicherheitsmechanismen, Angreifertypen, Sicherheitslücken und Komponenten eines Netzwerksicherheitssystems.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Acceso a Internet de alta velocidad
Ivan Pravda
Las conexiones VDSL2 y G.fast están diseñadas para ofrecer nuevos servicios a través de pares de cobre simétricos y de fibra óptica en el acceso a las redes de telecomunicaciones. Las conexiones VDSL2 siguen la antigua tecnología ADSL y traen al suscriptor velocidades de transmisión más altas.…
TEXT
TEST
Jazyk: španělsky
Computación en la nube (Cloud computing)
Miguel Soriano
Este módulo contiene la información necesaria para ofrecer una orientación básica en el campo de la computación en la nube. Incluye una visión general histórica de esta tecnología, de su arquitectura, servicios y modelos de despliegue. Por otra parte, también se presentan los pros y los contras de…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Criptografía, delitos cibernéticos
Miguel Soriano
Este módulo contiene información necesaria para la orientación básica de los estudiantes en el campo de la criptografía y los delitos cibernéticos
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Domótica
Gregor Rozinaj, Ondrej Lábaj, Renata Rybárová
La domótica se centra en la automatización de viviendas, de las tareas del hogar o de la actividad doméstica. La domótica puede incluir un control centralizado de iluminación, calefacción, aire acondicionado, electrodomésticos, dispositivos de seguridad tales como cerraduras de puertas y puertas,…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Estándares modernos de TV
Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Este módulo proporciona un breve resumen sobre conceptos analógicos y digitales de televisión. En la actualidad, las tendencias de evolución en el ámbito de la radiodifusión de televisión se centran en la nueva integración de la radiodifusión y las infraestructuras TIC. La principal intención de…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Evolución a largo plazo, LTE (Long Term Evolution)
Pavel Bezpalec
Evolución a largo plazo, Long term evolution (LTE), es el próximo paso adelante en los servicios 3G móviles. La tecnología LTE está basada en un estándar 3GPP que proporciona una velocidad de descarga de hasta 150 megabits por segundo (Mbps) y una velocidad de subida de hasta 50 Mbps. Tanto la…
TEXT
TEST
Jazyk: španělsky
Identificación de usuario
Gregor Rozinaj, Ondrej Lábaj, Renata Rybárová,…
La identificación del usuario, la autorización y la autenticación aseguran que el sistema sólo es utilizado por ciertos usuarios y sólo los comandos que están debidamente autorizados se llevan a cabo. La identificación del hablante tiende a proporcionar identificación básica de los posibles…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Interfaces modernas de datos
Ivan Pravda
La nueva versión de USB (USB 3.0), cuyos estándares fueron emitidos en noviembre de 2008, ha recibido algunas mejoras significativas respecto la versión anterior (USB 2.0). Las principales ventajas de la nueva interfaz son una alta velocidad de hasta 5 Gbit/s, la gestión avanzada de la energía del…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Internet de las cosas
Santiago Silvestre, Jordi Salazar
Este es un curso de introducción a la IoT (Internet de las cosas). En los capítulos primeros capítulos se introducen los conceptos básicos sobre la IoT. Seguidamente se presentan nociones básicas sobre el protocolo de internet IPv6 que es el más utilizado en el entorno de la IoT y se describen las…
TEXT
TEST
Jazyk: španělsky
Métodos de modulación modernos
Michal Lucki
Un formato de modulación es necesario para adaptar la información a una forma que pueda ser transmitida a través de una fibra óptica. Además, el logro de altas tasas de bits y significativas capacidades de información de sistemas de transmisión se asocia con el uso de formatos de modulación…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
MMI (interfaces multimodales) para la comunicación y navegación interactiva
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Juraj Kačur
La interfaz multimodal (MMI) consta de varios temas y módulos que sirven para una comunicación natural y fácil de usar con el sistema. En conjunto, estos módulos representan la funcionalidad de MMI. La lista de módulos que pueden ser parte de la interfaz multimodal es la siguiente: el…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Nueva generación de servicios / aplicaciones multimedia
Juraj Londák, Peter Trúchly, Sebastian Schumann
Las demandas de los usuarios finales de servicios y aplicaciones nuevos y más atractivos siguen aumentando. Los servicios multimedia basados en la integración de los contenidos audiovisuales son una base para muchos servicios modernos. Una medida de las experiencias de los clientes con un servicio …
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Optoelectrónica, fotónica y sensores
Santiago Silvestre
Este es un curso de introducción a la optoelectrónica. En los primeros capítulos se introducen los conceptos básicos sobre la transmisión de la luz. Seguidamente, los mecanismos físicos relacionados con dispositivos optoelectrónicos se describen en el capítulo cuatro. Los principales dispositivos…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Redes futuras - SDN & NFV
Ivan Drozd, Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt,…
El Internet actual sigue basándose en el protocolo de Internet que se definió hace más de 40 años para cierto conjunto de servicios. Durante décadas Internet adquirió grandes dimensiones y además no contaba con nuevas aplicaciones como Web, streaming de vídeo, uso compartido de archivos que…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Redes Inalámbricas
Jordi Salazar
Este módulo proporciona una introducción a las redes inalámbricas en general y a las redes inalámbricas de área local en particular. Describe y explica lo que son las diferentes tecnologías inalámbricas, sus principales características, problemas de seguridad, ventajas, desventajas y usos o…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Redes móviles
Ivan Pravda, Zdeněk Bečvář, Pavel Mach
El módulo contiene información acerca de los principios básicos que se utilizan en diferentes generaciones de redes móviles. Además se describen las características principales de diferentes tecnologías aplicadas en las redes móviles (GSM, CSD, HSCSD, GPRS, EDGE, UMTS, LTE-(A), HSDPA, HSUPA, etc.).
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Seguridad en redes y seguridad de la información
Miguel Soriano
Este módulo contiene información necesaria para la orientación básica de estudiantes en el campo de la seguridad de la información y seguridad en redes de telecomunicación.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Sistemas de seguridad modernos
Miguel Soriano
Este módulo contiene información necesaria para que los estudiantes consigan una orientación básica en el ámbito de la seguridad de la red, incluyendo servicios de seguridad, mecanismos de seguridad, tipos de atacantes, amenazas a la seguridad. Además, conseguirá tener una idea básica de los…
TEXT
TEST
Jazyk: španělsky
Sistemas Lógicos Digitales
Jaroslav Šípal
La máquinas o máquinas de conducción pueden ser clasificadas en uno de estos tres grupos: de control, regulación y otras formas superiores de control. Este módulo describe la información esencial acerca de los controladores, la gestión de señales, señales de filtrado y lógica difusa y redes…
TEXT
TEST
Jazyk: španělsky
Sistemas para edificios y casas inteligentes
Jaroslav Šípal
Este módulo ofrece una introducción a la automatización de edificios. En él se describen las tecnologías como los sistemas de seguridad de edificios, sistemas de transporte, sistemas de gestión de la energía y la optimización de las condiciones de trabajo integrado. También se proporciona una…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Sistemas y redes ópticos
Michal Lucki
Este material didáctico describe las redes ópticas, como las redes ópticas de acceso, la tecnología FTTx, Las Redes Ópticas activas / pasivas, sistemas ópticos utilizando Wavelength Division Multiplexing: DWDM, CWDM. Introduce parámetros y regímenes de trabajo de las redes ópticas, incluidas las…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: španělsky
Uso de líneas eléctricas para la transmisión de mensajes (PLC, BPL)
Jaroslav Svoboda
Este módulo describe los métodos y enfoques para el uso de líneas eléctricas y redes para la transmisión de mensajes. Incluye la descripción de las tecnologías de telecomunicaciones que implementan la transmisión a través de líneas eléctricas y redes. También se describen las posibles aplicaciones…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Automatizácia domácnosti
Gregor Rozinaj, Ondrej Lábaj, Renata Rybárová
Pod pojmom inteligentná domácnosť si môžeme predstaviť automatizáciu domácnosti, domácich prác alebo činnosti v domácnosti. Inteligentná domácnosť zahŕňa centralizované ovládanie osvetlenia, kúrenia, klimatizácie, domácich spotrebičov (chladničky, práčky,...), bezpečnostných zámkov brán a dverí,…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Bezdrôtové siete
Jordi Salazar
Tento modul predstavuje všeobecný úvod do problematiky bezdrôtových sietí a podrobnejšie lokálnych prístupových sietí LAN. Sú v ňom opísané a vysvetlené rôzne existujúce bezdrôtové technológie, ich základné vlastnosti, otázky bezpečnosti, výhody, nevýhody a použitie alebo aplikácie.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Cloud computing
Miguel Soriano
Tento modul obsahuje dôležité informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti cloud computingu. Obsahuje prehľad histórie tejto technológie, architektúru, služby a modely nasadenia. Sú tiež diskutované výhody a nevýhody cloud computingu verzus predchádzajúce schémy alebo architektúry.
TEXT
TEST
Jazyk: slovensky
Identifikácia používateľa
Gregor Rozinaj, Ondrej Lábaj, Renata Rybárová,…
Identifikácia používateľa, autorizácia a autentifikácia zabezpečujú, že k systému budú mať prístup iba oprávnení používatelia a akceptujú sa iba príkazy, ktoré budú autorizované. Identifikácia hovoriaceho má za cieľ základnú identifikáciu možných používateľov začlenených do databázy systému. Táto…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Informačná a sieťová bezpečnosť
Miguel Soriano
Tento modul obsahuje informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti informačnej a sieťovej bezpečnosti.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Internet vecí
Santiago Silvestre, Jordi Salazar
Jedná sa o úvodný kurz do oblasti Internetu vecí (IoT, Internet of things). V prvých kapitolách sú načrtnuté základné informácie o IoT. Neskôr sa kurz venuje internetovému protokolu verzie 6 (IPv6), ktorý je najpoužívanejší v prostredí IoT a ďalej kurz charakterizuje hlavné aplikácie, súčasný stav…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Kryptografia, kyberkriminalita
Miguel Soriano
Tento modul poskytuje informácie o kryptografii a kyberkriminalite v ich základnom kontexte, pričom je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť kurzu je navrhnutá tak, aby oboznámila študentov s fundamentálnymi možnosťami kryptografie, ktoré ponúka na zaistenie informačnej bezpečnosti. Z toho dôvodu sú…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
LTE (Long Term Evolution – Dlhodobá evolúcia)
Pavel Bezpalec
LTE je ďalším krokom vo vývoji mobilných služieb. Technológia LTE, založená na štandardoch združenia 3GPP, poskytuje prenosové rýchlosti až 150 Mbit/s v smere k používateľovi a až 50 Mbit/s v smere do siete. Pevné bezdrôtové pripojenie a štandardy v pevnej sieti sa už približujú alebo dosahujú…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
MMI – multimodálne rozhranie pre interaktívnu komunikáciu a navigáciu
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Juraj Kačur
Multimodálne rozhranie (angl. Multimodal interface - MMI) pozostáva z viacerých tém a modulov, ktoré slúžia pre prirodzenú a intuitívnu komunikáciu so systémom. Všetky dokopy predstavujú funkcionalitu MMI. Základný zoznam modulov, ktoré môžu byť súčasťou multimodálneho rozhrania môžu byť…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Moderné bezpečnostné systémy
Miguel Soriano
Modul obsahuje dôležité informácie pre základnú orientáciu študentov v oblasti sieťovej bezpečnosti, pričom obsahuje poznatky o službách a mechanizmoch bezpečnosti, typoch útočníkov, bezpečnostných hrozbách a tiež popis zložiek sieťového bezpečnostného systému.
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Moderné dátové rozhrania
Ivan Pravda
Nová verzia rozhrania USB 3.0, ktorého štandardy boli vydané v novembri 2008, priniesla oproti predchádzajúcej verzii (2.0) množstvo vylepšení. Hlavnými prednosťami nového rozhrania sú vysoká rýchlosť, až 5 Gbit/s, rozšírené možnosti riadenia spotreby zbernice a spätná kompatibilita s…
TEXT
TEST
Jazyk: slovensky
Moderné modulačné metódy
Michal Lucki
Vhodná modulácia je nutná na prispôsobenie signálu, aby mohol byť prenášaný optickým vláknom. Dosiahnutie vysokej prenosovej rýchlosti a veľkej informačnej kapacity prenosových systémov je spojené s použitím vhodných modulačných formátov. Každá modulácia sa vykonáva iným spôsobom a je vhodná pre…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Moderné TV štandardy
Pavol Podhradský, Peter Trúchly
Tento modul poskytuje krátky prehľad koncepcie analógovej a digitálnej televízie. V súčasnosti sú evolučné trendy v oblasti vysielania TV sústredené na novú integráciu vysielacích systémov a infraštruktúr IP IKT. Hlavným úmyslom tohto vzdelávacieho modulu je poskytnúť prehľad štandardov pre systémy…
TEXT
PL
Jazyk: slovensky
Multimédiá
Gregor Rozinaj, Renata Rybárová, Ivan Minárik,…
Tento výučbový modul obsahuje základné informácie o multimédiách. V prvej časti sú predstavené základné znalosti o analógových a digitálnych signáloch, digitalizácii signálov, časovej a frekvenčnej reprezentácií signálov. Ďalšia časť obsahuje informácie o spracovaní signálov, analógových a…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Nová generácia multimediálnych služieb/aplikácií
Peter Trúchly, Juraj Londák, Sebastian Schumann
Dopyt koncových používateľov po nových a atraktívnejších službách a aplikáciách neustále narastá. Multimediálne služby založené na integrácii audiovizuálneho obsahu sú základom mnohých moderných služieb. Miera spokojnosti zákazníka so službou (QoE) je významným faktorom udržateľnosti služby. Tento…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Optické systémy a siete
Michal Lucki
Tento výučbový materiál popisuje optické siete – optické prístupové siete, technológie FTTx, aktívne a pasívne optické siete, optické systémy s vlnovým multiplexovaním - DWDM a CWDM. Uvádza základné parametre a pracovné režimy optických sietí, vrátane problematiky údržby siete (OTDR, zváranie) a…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Optoelektronika, fotonika a senzory
Santiago Silvestre
Tento kurz uvádza študenta do problematiky optoelektroniky. V úvodných kapitolách sú uvedené základné pojmy týkajúce sa prenosu optického žiarenia. Fyzikálne mechanizmy súvisiace s optoelektronickým prvkami sú popísané vo štvrtej kapitole. Hlavné optoelektronické prvky sú uvedené v piatej kapitole.…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Siete budúcej generácie – Vybrané kapitoly
Eugen Mikóczy, Pavol Podhradský, Ján Dúha, Peter…
Vzájomnou spoluprácou rôznych typov sietí a ich postupnou integráciou do jednej univerzálnej širokopásmovej multimediálnej siete - sietí budúcej generácie NGN (Next Generation Networks) a tým sa vytvárajú podmienky pre prenos všetkých typov médií a poskytnutiu širokého spektra multimediálnych…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Siete budúcnosti - SDN a NFV
Ivan Drozd, Pavol Podhradský, Pavol Helebrandt,…
Súčasný Internet je stále založený na internetovom protokole, ktorý bol definovaný pred viac ako 40 rokmi pre určitý druh služieb. Počas desaťročí nadobudol Internet obrovské rozmery a nepočítalo sa tiež s novými aplikáciami ako je webové plynulé sťahovanie videa, zdieľanie súborov, ktoré zásadným…
TEXT
TEST
Jazyk: slovensky
Systémy pre inteligentné budovy a domácnosti
Jaroslav Šípal
Tento modul poskytuje úvod do automatizácie v budovách. Popisuje technológie zaisťujúce bezpečnosť budov, dopravné systémy, energetický manažment budov a prípadnú optimalizáciu pracovných podmienok. Ďalej uvádza možnosti senzorov a akčných členov v budovách, jednotlivé riadiace systémy, nadstavbové…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Vysokorýchlostný prístup do Internetu
Ivan Pravda
Prípojky VDSL2 a G.fast sú koncipované na poskytovanie nových služieb prostredníctvom metalických symetrických párov a optických vlákien v prístupovej telekomunikačnej sieti. Prípojky VDSL2 nadväzujú na staršie typy prípojok ADSL a prinášajú koncovému účastníkovi vyššie prenosové rýchlosti. Naviac…
TEXT
PL
TEST
Jazyk: slovensky
Využívanie silnoprúdových vedení na prenos správ (PLC, BPL)
Jaroslav Svoboda
Modul popisuje rôzne spôsoby a prístupy využívania silnoprúdových vedení a sietí na prenos správ. Obsahuje popis jednotlivých telekomunikačných technológií, ktoré realizujú prenos prostredníctvom silnoprúdových vedení a sietí. Ďalej popisuje možné uplatnenie týchto systémov v rámci energetickej…